tokatoka: (booker)
[personal profile] tokatoka
О юморе, в игру вступает Винни Пух.

יישום התיאוריה

בכדי ליישם את הניסיון שצברתי, בחרתי באחד הפרקים מתוך הספר המצוין "פו הדוב" מאת א' מילן. התרגום נעשה בידי לאה נאור. שם הפרק "פו הדוב מבקר אצל ידיד טוב".
בהמשך השתדלתי להימנע מהמינוח הנוקשה כמו "סקריפט", "תסריט", "רובד" וכדומה, וכן מהניסוח המדויק של סוגים לגבי כל חידוד וחידוד שניתחתי. עם זאת הקורא יוכל בנקל להתאים את התיאוריה דלעיל לניתוח דלהלן.

העלילה של הסיפור הקצר הזה ידועה ברבים: פו בא לבקר את חברו שפן, אשר אחרי התלבטות מסוימת נותן לפו להיכנס לביתו ומכבדו במטעמים. ביציאתו פו נתקע בפתח הבית ואינו מסוגל להשתחרר. רק כעבור שבוע ימים, בעזרת חברו הטוב כריסטופר רובין וכל השכנים, ניצל פו מן המצור וממשיך בדרכו.
כל הסיפור הוא סיפור קומי: סיטואציה קומית אחת גדולה ובצמתי העלילה מפוזרים פה ושם שנינות והלצות, המיועדות, אגב, רק לילד, שכן הגיבורים הם כביכול תמימים ואינם תופסים את הומור המילים והמצבים.
הסיפור מתחיל בהיכרות עם פו-הדוב, "שקוראים לו בקיצור סתם פוּ", והוא מטייל ביער ושר לו "ברגש שיר יפה שחיבר בעצמו... בבוקר, כשעשה תרגילי התעמלות..."
הנימה ההומוריסטית הזאת נשמרת לאורך כל הסיפור, מלווה אותו כרקע, והיא מבוססת על החריגה מן המציאות המוכרת לילד. החריגה הזאת אינה מניחה לו לילד "לרדת" מן המתח שיוצר הניגוד בין המציאות לדמיון הסיפור: העולם החי המואנש מעלל בתעלולים בלתי שגרתיים, שמצד אחד גם בני אנוש אינם רגילים לעשותם ומאידך, זה כל פעם מזכיר שמדובר בחיות, ושוב – איזה מין בעלי חיים אלה ששרים לעצמם שירים בזמן שעושים התעמלות בוקר, שבאים לבקר אצל חבריהם ו"מחסלים" את כל האוכל בכל הבית, מדברים ביניהם ומקשיבים לסיפורים מעודדים?


Продолжение следует.

Date: 2011-07-04 05:53 pm (UTC)
From: [identity profile] ba-deshe.livejournal.com
ВАУ! Спасибо!
בקשר למשפט אחרון - הם אף פעם לא צוחקים, החיות, - לאורך כל הספר! בלחזק את ההגדרה של בן-אדם כ"בעל חיים צוחק". אנחנו קוראים את תרגומה של אבירמה גולן"הבית בקרן פו" ונהנים מכל רגע!
מומלץ

Date: 2011-07-05 09:27 am (UTC)
From: [identity profile] tokatoka.livejournal.com
תמימות החיות האלה, מה אני אגיד לך :)

נגיע גם לאבירמה, תודה

Date: 2011-07-05 07:19 am (UTC)
From: [identity profile] antuaneta.livejournal.com
Как серьезно о юморе :)

Date: 2011-07-05 09:28 am (UTC)
From: [identity profile] tokatoka.livejournal.com
почти серьезно :)
Page generated Sep. 24th, 2017 07:12 pm
Powered by Dreamwidth Studios